درباره بنیاد

به پاس یک عمر خدمات ارزشمند دکتر محمود شیخ زین الدین در زمینه نوآوری و فناوری و کمک به جوانان ایران اسلامی و ادامه راه آن مرحوم این بنیاد تشکیل شد.

اهم اهداف این بنیاد عبارتند از:

  • ایجاد علاقه، انگیزه و توانمند سازی دانش آموزان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی جهت ایفای نقش موثر در جامعه
  • تلاش جهت توسعه زیست بوم نوآوری کشور از طریق شناخت موانع و کمک به تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها

این بنیاد به همت تنی چند از یاران دیرین، دوستان نزدیک و همسر مرحوم دکتر محمود شیخ زین الدین تشکیل گردیده است که اعضای هیات موسس، هیات امنا و هیات اجرایی این بنیاد عبارتند از:

اعضای هیات موسس

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر صبیحه سلیمانیان زاد

دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دکتر محمد طالبی

معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دکتر پیمان صالحی

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر سید مهدی ابطحی

هیات امنا بنیاد دکتر زین الدین
دکتر علی رضا کریمی

عضو هیات امنای بنیاد دکتر زین الدین
مهندس محمد بنی نجاریان

اعضای هیات امنا

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر سید محمود مدرس هاشمی

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مجید دهبیدی پور

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر صبیحه سلیمانیان زاد

دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دکتر محمد طالبی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر قاسم مصلحی

معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دکتر پیمان صالحی

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر سید مهدی ابطحی

عضو هیات امنا بنیاد دکتر زین الدین
دکتر علی رضا کریمی

عضو هیات امنا بنیاد دکتر زین الدین
مهندس محمد بنی نجاریان

اعضای کمیته اجرایی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر سید محمود مدرس هاشمی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر صبیحه سلیمانیان زاد

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر قاسم مصلحی

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر سید مهدی ابطحی

  • جناب آقای دکترسیدمحمودمدرس هاشمی به عنوان رئیس هیات امنا
  • جناب آقای دکتر سیدمهدی ابطحی به عنوان نایب رئیس هیات امنا
  • سرکار خانم دکتر صبیحه سلیمانیان زاد به عنوان دبیر اجرایی
  • جناب آقای مهندس مهدی شیخ زین الدین به عنوان دبیر هیات امنا