کاریزما

بعد از بررسی چندین استارتاپ شکست خورده به این نتیجه رسیدیم که عدم وجود مهارت در هدایت و رهبری تیم منجر به شکست های شرکت های نوپا می شود 

منبعی که برای این رویداد در نظر گرفتیم کتاب رهبران آخر غذا می خورند است. در این کتاب می خوانیم: رهبران کسانی هستند که بی مهابا به پیشواز ناشناخته ها و به استقبال خطر می روند.

رهبران به خاطر حمایت از ما و سوق دادنمان به سوی آینده ای بهتر از منافع شخصی خود میگذرند. این معنای رهبری است. هنگامی که از حمایتشان مطمئن شویم از آنها پیروی خواهیم کرد و برای تحقق آرمانهایشان بطور خستگی ناپذیر خواهیم کوشید و با افتخار خود را پیرو آنها خواهیم خواند.
در دین اسلام نیز بارها به ویژگی رهبران در کلام ائمه اشاره شده است، در سخنان حضرت علی (ع) برخی از ویژگی های رهبران را می خوانیم: رفتار همراه با اعتدال، عدالت در برخورد، مدارا با مردم، سازماندهی کارها، دوستی ورزیدن، مشورت با زیر دستان ، نگاه دلسوزانه همچون پدر و مادر ، رسیدگی به مشکلات زیر دستان.